De Springplank

Intensieve begeleiding voor jongeren van 12-18 jaar

Als jeugdigen door (ernstige) problemen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, is een alternatieve, veilige en stimulerende woonomgeving van groot belang. Behandelgroepen van Leger des Heils Midden Nederland bieden deze omgeving. Wij hebben groepen in Utrecht en Amersfoort.

De behandelgroepen zijn voor jeugdigen (meisjes en jongens) van 12-18 jaar met ernstige psychosociale en psychiatrische problematiek, die zich meestal uit op meerdere leefgebieden. Vaak gaat het om jeugdigen die een ernstig verstoorde relatie met hun ouders hebben of om andere redenen niet thuis geholpen kunnen worden.

Stabiel en veilig

In een behandelgroep worden zij begeleid door een team van vaste medewerkers, waaronder voor elke jeugdige een persoonlijke mentor, die samen met de jongere en de gedragswetenschapper het hulpverleningsplan vorm geeft. Met elkaar vormen ze een leefgroep welke in een reguliere woning in een gewone woonwijk gevestigd is. Een stabiel en veilig leefklimaat met aandacht voor elk individu is het uitgangspunt. De jeugdigen gaan naar school, werk of hebben een vorm van dagbesteding. De begeleiding in de groep is erop gericht dat zij hun persoonlijke vaardigheden, zelfvertrouwen en een eigen sociaal netwerk ontwikkelen. Andere doelen zijn het verminderen van probleemgedrag en het verbeteren van de relatie met de ouders/verzorgers. Ook individuele of groepstherapie kan een onderdeel van de begeleiding zijn. Samen met de jeugdige en zijn of haar ouders bepalen we het vervolg op de behandelgroep. Bij voorkeur en indien mogelijk is dit terugkeer naar het eigen gezin, indien nodig naar een zelfstandige woonplek of een kamertraining.

Locatie: Matthias Withoosstraat 63
Contactpersoon: Bryon Kiefer
033-4671310 / bryon.kiefer@legerdesheils.nl
Meer informatie: www.legerdesheils.nl


Terug naar Wonen


voorblad1-linkeconomischekaart1-link