Samenvatting stadsgebiedscan Soesterkwartier

Samenvatting van hoofdstuk 9 van de Stadsgebiedscans van Hans van Ewijk en Arend Wesdijk. Alleen opvallende zaken benoemd, die bijdragen aan beeldvorming.

Het Soesterkwartier is een initiatiefrijke en saamhorige arbeiderswijk. Door ontwikkeling Eemplein zijn veel winkelvoorzieningen vertrokken.

Uit de statistieken vallen de volgende zaken op:

  • Demografie: Veel alleenstaanden, sociale woningbouw; Weinig niet-westerse bewoners
  • Werk en Inkomen: Hoog: sociaal minimum, bijstand
  • Leefbaarheid: Gemiddelde score
  • Participatie: Hoge cohesie, lage buurtverantwoordelijkheid (?)
  • Welbevinden, gezondheid: Veel financiële problemen, psychosociale problematiek jongeren en volwassenen
  • Voorzieningen: Hoog gebruik voorzieningen (zoals WMO, jeugdzorg)

Uit de gesprekken met bewoners en professionals valt verder het volgende op:

  • Op het gebied van Opvoeden en opgroeien in de wijk valt het op dat er relatief veel moeizame gezinnen zijn en jongeren weinig plekken kennen waar ze heen kunnen. Als gevolg van dit laatste wordt er veel problematiek ervaren.
  • Wat kwetsbare doelgroepen betreft, vallen kinderen en ouderen op. Het gemis dat ontstaat door het verdwijnen van sociale voorzieningen, wordt door veel bewoners als een verhoogde druk op hun draagkracht ervaren. 
  • De leefbaarheid wordt in het algemeen als positief ervaren, al wordt wel een teruggang ervaren door het verdwijnen van winkelvoorzieningen, welke zichtbaar wordt door leegstand van winkelpanden.

Tenslotte, de rol van het actieve en breed gedragen buurtnetwerk wordt zeer positief ervaren. Professionals en vrijwilligers ontmoeten elkaar op regelmatige basis, en bespreken met elkaar de welstand van de wijk.

Ga voor het hele document (150 pagina’s) naar Klik Hier


voorblad1-linkeconomischekaart1-link