6. Jeugd en jongeren

De buurt waarin onze kinderen zich bewegen, draagt bij aan de opvoeding. Kinderen staan centraal en ontwikkelen zich in de driehoek Thuis-School-Buurt. We sluiten aan bij het jaarlijkse ABC-plan. We zijn ons ervan bewust dat jongeren zich in een kwetsbare levensfase bevinden. Waar nodig bieden we hen (en hun opvoeders) laagdrempelige ondersteuning.

Opvoeden en opgroeien is niet alleen de verantwoordelijkheid van ouders en de school. De hele buurt waarin het kind zich beweegt, draagt eraan bij. Het kind staat centraal, en beweegt zich in de driehoek Thuis-School-Buurt. Dat is de basis van de Amersfoortse ABC-benadering. Ook in het Soesterkwartier werken we op deze manier samen. We bouwen voort op de basis die er ligt, waarbij we vooral de samenwerking met de buurt (de speeltuinen, de speelotheken, ontmoetingsplekken, allerlei initiatieven op gebied van activiteiten) willen versterken. Zo zijn we ook beter in staat een vangnet te bieden voor kinderen zonder stabiele thuissituatie, om te voorkomen dat ze op het verkeerde pad komen.

Vanuit de wijk stimuleren we een passend aanbod aan basisonderwijs in de wijk. We constateren dat steeds meer kinderen buiten de wijk naar school gaan. Dat is jammer, want het opvoedkundige klimaat in de wijk is erbij gebaat als kinderen elkaar zowel op school als in de buurt tegen komen. We willen dit proces beter begrijpen. Samen dragen we bij aan de aantrekkelijkheid van scholen in de wijk.

We tellen onze zegeningen als het gaat om speelplekken en speeltuinen in de wijk. Maar liefst 3 speeltuinverenigingen zijn van oudsher actief in de wijk. We zien dat deze speelplekken plaatsen van verbinding zijn voor de versterking van onderlinge contacten tussen kinderen en hun ouders. Daar waar kinderen minder toegang hebben tot een veilige speelplek, ontdekken we met ouders en kinderen nieuwe mogelijkheden.

Kinderen en jongeren zijn grootgebruikers van de openbare ruimte van de wijk. We betrekken hen bij de democratische processen in de wijk en vertrouwen hun een stem toe bij de wijkontwikkeling. We zoeken naar een passende wijze waarop het Buurtnetwerk en Buurtbestuur toegang krijgt tot hun belevingswereld. We dragen de Kinderwijkraad een warm hart toe als platform waar kinderen werken aan een sterkere buurt.

Daar waar kinderen in de knel komen, bijvoorbeeld vanwege stressvolle situaties thuis, bieden professionals hen en hun ouders passende ondersteuning, zoals binnen de programma’s Coach en Cootje, Piep zei de muis, en een Kies-training. Ook de proef met jonge mantelzorgers zetten we door in 2020 en 2021, met als doel beter zicht op deze groep te krijgen.

Kinderen van het AZC hebben vanwege de scholen al een natuurlijke binding met het Soesterkwartier. Waar mogelijk betrekken wij hen bij de overige voorzieningen in de wijk.

Wanneer kinderen de leeftijd van de basisschool voorbij zijn, komen ze in een kwetsbare fase van hun leven aan. Ze ontworstelen zich van de veiligheid die ze in hun jonge jaren en zoeken grenzen op. Dit is gezond maar maakt hen ook vatbaar voor risico’s. Grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld seksueel of met drugs) levert ook voor anderen ontoelaatbare risico’s op.

Opgroeiende jeugd biedt ook uitdagingen aan ouders en andere opvoeders. Waar ligt de grens tussen zeggenschap en loslaten? Vanuit de wijk hebben we daar oog voor. We bieden jongeren zelf ruimte om hun creativiteit in te zetten om in gesprek met de buurt bij te dragen aan voorzieningen die nodig zijn. Waar nodig, gaan we het gesprek met hen aan of bieden we passende ondersteuning. Jongerencentrum De Reset biedt een veilige plek waar jongeren elkaar ontmoeten. We stimuleren ook ouders om met elkaar te ontdekken waar de grens tussen zeggenschap en loslaten ligt.

Proefondervindelijk willen we ontdekken hoe de jongeren de regie kunnen nemen bij de doorstart van de Reset, waarbij de behoeften van jongeren het uitgangspunt vormen.

Verwijzend naar de jongeren infographic onderschrijven we ook de volgende activiteiten:

  • Voorlichting rondom middelengebruik;
  • Aandacht voor onderwerpen die jongeren bezig houden, zoals werk en inkomen, thuissituatie, liefde en relaties;
  • Voorlichting over veiligheid, zoals over pesten en vuurwerk.

voorblad1-linkeconomischekaart1-link