Over het wijkplan

Iedere wijk in Amersfoort heeft een wijkplan, dat ingaat op de volgende thema’s:

  • Opgroeien en opvoeden
  • Zorgen voor jezelf en omkijken naar anderen
  • Prettig samenleven in je buurt

Dit plan is voor en door het Soesterkwartier gemaakt. Wijkbewoners en mensen die werken in de wijk bouwden eraan mee. Er is op veel manieren informatie opgehaald. Het plan is de basis voor de inzet van Indebuurt033. Ook is het de toetssteen voor het besteden van het welzijnsbudget aan bewonersinitiatieven.

In de loop van 2019 zal ook een gebiedsplan van de gemeente worden geformuleerd, waarin niet alleen het sociale domein maar ook veiligheid en fysieke aspecten worden uitgewerkt.

In het Soesterkwartier is een buurtbestuur actief, die regelmatig bij elkaar komt. Het comité bestaat uit een gebalanceerde mix van 10 wijkbewoners, 6 beroepskrachten. De buurtnetwerker en jongerenwerker zitten daar ook bij. Het Buurtbestuur is verantwoordelijk voor 2 taken:

  • Jaarlijks een proces op gang brengen om de behoeften van de wijk te inventariseren en te vertalen in prioriteiten voor het volgende jaar, in een wijkplan.
  • Het beoordelen van subsidieaanvragen van bewoners aan de hand van dit jaarlijkse wijkplan.

Het buurtbestuur staat in nauw overleg met een groter netwerk dat in het Soesterkwartier actief is, het buurtnetwerk. Ook hier zitten diverse bewoners en professionals met elkaar regelmatig aan tafel om de welstand van de wijk te bespreken, en te verdiepen in thema’s die een ieder aangaan.

Het buurtnetwerk is de bakermat voor het bepalen van wat belangrijk is en wat in het wijkplan komt. Om daarboven informatie uit de wijk “op te halen”, worden meer instrumenten ingezet. Een wijkgerichte enquête bijvoorbeeld, en het organiseren van wijktafels en buurttafels.


voorblad1-linkeconomischekaart1-link